แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
16/08/2018 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ 14th edition Babbie, Earl. The Practice of Social Research 2016 0 1 Cengage Learning
13/06/2018 เผ่า นวกุล รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ วารสาร 10531858, 14779803 Journal of Public Administration Research and Theory Journals 0 0 Oxford University Press อยากให้รับมาประจำอาจในรูปแบบตัวเล่มจริงหรือ online เพื่อประโยชน์ต่อ นศ. ป. ตรี และ โท
27/04/2018 ปัทมพร โพนไสว ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด อื่น ๆ พนักงาน หนังสือ ขั้นดำเนิการ เบลล่า คนละก้าว 2561 395 0 สำนักพิมพ์ KOOB
18/04/2018 รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ป โท การท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยว อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ Rodolfo Baggio and Jane Klobas Quantitative methods in tourism 0 2 Channel View Publication เพื่อการค้นคว้าของนักศึกษา ป โท
18/04/2018 รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ป โท การท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยว อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ Wendy Hillman and Kylie Radel Qualitative methods in tourism research: Theory and practice 0 2 Channel View Publication เพื่อการค้นคว้าของนักศึกษา ป โท
17/11/2017 มาโนช ชุ่มเมืองปัก ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ ใช้บริการได้ 658.4063 I61 [2014] 978-1783475339 Robert DeFillippi, Patrik Wikstrom International Perspectives on Business Innovation and Disruption in the Creative Industries: Film, Video and Photography 2014 0 0 Edward Elgar Pub
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ สิทธินี ธรรมชัย ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง ภาษา 0 1 สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ Kang Bong-sik (คัง บง-ชิก),Lee Kee-dong (ลี กี-ดง) เกาหลี สำหรับผู้เริ่มต้น 2 ภาษา 0 1 ทฤษฎี, สนพ. ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก. DPU มีแต่เล่ม 1 ยังขาดเล่ม 2 อยู่
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ โปรดใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน Josuke Nakagawa / กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ 61 คำถาม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ) จิตวิทยา 195 1 nanmeebooks
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ สิทธินี ธรรมชัย, สุภาพร บุญรุ่ง พจนานุกรมเกาหลี-ไทย (ปกแข็ง) ภาษา 0 1 ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 9 หน้า
รายการที่ 1  ถึง 10  จากทั้งหมด 81 รายการ