แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
30/01/2018 รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2556) ประวัติศาสตร์ระบบราชการและการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย 2556 0 1 e-mail:sirapatsorn.won@dpu.ac.th (ext. 263,577)
30/01/2018 นางสาวจงกล สุวรรณไศละ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ อื่น ๆ เลขานุการ ป โท รัฐประศาสนศาสตร์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ พ.สุพรรณ มหามงคลเหนือเกล้า 0 0
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ CIBA อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ 978-974-672-800-3 ผู้ค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง 0 0
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ CIBA อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ 978-616210-484-4 ไทยจีน ผูกพันฉันพี่น้อง 0 0
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ CIBA อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ 978-616-388-076-5 อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย 0 0
17/11/2017 มาโนช ชุ่มเมืองปัก ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ ขั้นดำเนิการ 978-1783475339 Robert DeFillippi, Patrik Wikstrom International Perspectives on Business Innovation and Disruption in the Creative Industries: Film, Video and Photography 2014 0 0 Edward Elgar Pub
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ สิทธินี ธรรมชัย ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง ภาษา 0 1 สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ Kang Bong-sik (คัง บง-ชิก),Lee Kee-dong (ลี กี-ดง) เกาหลี สำหรับผู้เริ่มต้น 2 ภาษา 0 1 ทฤษฎี, สนพ. ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก. DPU มีแต่เล่ม 1 ยังขาดเล่ม 2 อยู่
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ Josuke Nakagawa / กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ 61 คำถาม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ) จิตวิทยา 195 1 nanmeebooks
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ สิทธินี ธรรมชัย, สุภาพร บุญรุ่ง พจนานุกรมเกาหลี-ไทย (ปกแข็ง) ภาษา 0 1 ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 5 หน้า
รายการที่ 1  ถึง 10  จากทั้งหมด 47 รายการ