แบบฟอร์ม : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                     โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด

รายละเอียดการเสนอแนะทรัพยากรฯ

วันที่ :
ชื่อ-นามสกุล :
ภาควิชา/แผนก :
คณะ/สำนัก :
สถานะภาพ :
อื่น ๆ ระบุ :
ประเภททรัพยากร :
อื่น ๆ ระบุ :
ISBN/ISSN :
ชื่อผู้แต่ง :
ชื่อเรื่อง :
ประเภท :
ปีที่พิมพ์ :
ราคา :
จำนวน :
ชื่อสำนักพิมพ์ :
หมายเหตุ :
รหัสตรวจสอบ :
กรุณาพิมพ์รหัสตรวจสอบ :